Repülőgépek fedélzetén nyújtott internetcsatlakozási szolgáltatás

Európa

Repülőgépek fedélzetén nyújtott internetcsatlakozási szolgáltatás: az európai szabályozási kerettel nem szükségképpen összeegyeztethetetlen az olyan mobil műholdas rendszer, amely az adatátviteli kapacitás tekintetében oly módon telepített kiegészítő földfelszíni elemeken alapul elsődlegesen, hogy az Európai Unió egész területét lefedjék.

A földfelszíni elemek fokozottabb üzemeltetése akkor lehetséges, ha a verseny nem torzul, és a rendszer műholdas eleme valós és konkrét hasznossággal bír.

Az európai uniós mobil műholdas szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes belső piac fejlődésének elősegítése, illetve a lefedettség fokozatos biztosítása céljából az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 626/2008 határozatot (a továbbiakban: MSS-határozat).1 A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztására irányuló eljárást követően2 az Európai Bizottság többek között az Inmarsat Ventures SE (a továbbiakban: Inmarsat) vállalkozást választotta ki. E vállalkozás kifejlesztett egy „European Aviation Network” (EAN) elnevezésű rendszert, amelynek célja repülés közbeni konnektivitással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása. A 2014. október 21-i határozatával az Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (elektronikus hírközlési és postai szabályozó hatóság, Franciaország) engedélyezte számára, hogy Franciaország európai területén meghatározott frekvenciákat használjon, majd a 2018. február 22-i határozatával engedélyt adott számára mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeinek3 az üzemeltetésére. Ezért az Eutelsat, az Inmarsat versenytársa, ez utóbbi határozat megsemmisítése iránti keresetet nyújtott be a Conseil d’État-hoz (államtanács, Franciaország), többek között az uniós jog megsértésére hivatkozva.

A legmagasabb francia közigazgatási bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelme alapján eljárva a Bíróság az MSS-határozatra tekintettel értelmezi a „mobil műholdas rendszereket”, valamint a „kiegészítő földfelszíni elemek” és a „földfelszíni mobil állomás”4 fogalmát. Egyébiránt a Bíróság pontosításokkal szolgál a tagállamok illetékes hatóságainak arra vonatkozó hatáskörével kapcsolatban, hogy a mobil műholdas rendszerek elemeinek szolgáltatásához szükséges engedélyeket valamely üzemeltetőtől megtagadják vagy megadják számára.

A Bíróság álláspontja

A Bíróság mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy egy „mobil műholdas rendszernek” az adatátviteli kapacitás tekintetében nem kell elsődlegesen e rendszer műholdas elemén alapulnia. Az MSS-határozat releváns rendelkezései ugyanis nem határozzák meg, hogy a mobil műholdas rendszer műholdas eleme és e rendszer földfelszíni eleme adatátviteli kapacitás szempontjából milyen kapcsolatban áll egymással. Egyébiránt a „kiegészítő földfelszíni elemek” kifejezésbenszereplő „kiegészítő” szó használatából sem vonható le semmilyen következtetés, mivel e kifejezés nem utal e két elem egymáshoz viszonyított jelentőségére.

Ezt követően a Bíróság pontosítja, hogy egy földfelszíni állomás „mobil műholdas rendszerek kiegészítő földfelszíni elemének” minősítéséhez két fő követelménynek kell teljesülnie. Az elhelyezkedés szempontjából ezen állomást egy meghatározott helyen kell használni, és annak az érintett mobil műholdas rendszer műholdjának vagy műholdjainak hatótávolságán belül található földrajzi térséget kell lefednie. Ezenkívül, funkcionális szempontból a földfelszíni állomást annak érdekében kell használni, hogy javuljon a mobil műholdas szolgáltatás hozzáférhetősége az olyan földrajzi térségekben, ahol a rendszer műholdas elemével nem érhető el a szükséges minőségű
kommunikáció. Ezért, amennyiben e követelményeknek eleget tesznek, és egyéb közös feltételek5 teljesülnek, az üzemeltethető kiegészítő földfelszíni elemek számát vagy az általuk biztosított földrajzi lefedettségük terjedelmét illetően semmilyen korlátozás nem vezethető le az
MSS-határozat rendelkezéseiből.6 E tekintetben a „szükséges minőség” fogalmát úgy kell érteni, mint amely az említett rendszer üzemeltetője által kínált szolgáltatás nyújtásához szükséges minőségi szintnek tekinthető, és az innováció, a technológiai haladás és a fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítására irányuló célkitűzésre tekintettel kell értelmezni.

Mindemellett a kiegészítő földfelszíni elemek üzemeltetése nem eredményezheti a verseny torzulását az érintett piacon, és a mobil műholdas rendszer műholdas elemének valós és konkrét hasznossággal kell bírnia abban az értelemben, hogy az ilyen elemnek szükségesnek kell lennie e rendszer működéséhez, kivéve a műholdas elemek meghibásodása esetén a kiegészítő földfelszíni elemek független működését, amelynek időtartama nem haladhatja meg a tizennyolc hónapot. Az illetékes nemzeti hatóságok feladata e feltételek betartásának ellenőrzése.

Végül a Bíróság szerint ahhoz, hogy az ilyen állomás a „földfelszíni mobil állomás” fogalma alá tartozzon, nem szükséges az, hogy képes legyen arra, hogy mind egy kiegészítő földfelszíni elemmel, mind pedig egy műholddal külön berendezés nélkül kommunikáljon. A Bíróság e tekintetben, miután emlékeztetett bizonyos betartandó követelményekre, úgy ítéli meg, hogy e követelményeknek megfelel a kommunikációvezérlő által összekapcsolt, olyan két külön vevőterminált tartalmazó egység, amelyek közül az első a repülőgéptörzs felett található, és egy műholddal kommunikál, míg a második a repülőgéptörzs alatt található, és a kiegészítő földfelszíni elemekkel kommunikál. A Bíróság pontosítja, hogy ebben az összefüggésben nem releváns az a körülmény, hogy az egyedi elemek nem alkotnak fizikailag elválaszthatatlan egységet.

1 A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL 2008. L 172., 15. o.), az MSS-határozat 2. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja, valamint 8. cikkének (1) és (3) bekezdése.
2 Az MSS-határozat 8. cikkének (1) és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja.
3 Az említett határozat 8. cikkének (1) és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
4 Az MSS-határozat 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja.
5 Az MSS-határozat 8. cikkének (3) bekezdése.
6 Különösen az MSS-határozat 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

curia.europa.eu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük